פטנטים – מילון פטנטים, המצאות, סטארט-אפ ו- אפליקציות

פטנט - TV3-פטנטים בתקשורת בישראלפטנטים - עו"ד חבושה מאתר פטנטים ישראל בתקשורת 2

מילון המושגים המוגש להלן הינו תמציתי ואינו מנוסח ע”פ לשון חוק הפטנטים והמדגמים.

מילון פטנטים, פטנט, מילון קניין רוחני, מילון מונחים.

פטנטים – המכון לפטנטים – מילון פטנטים והמצאות וקניין רוחני.
מילון פטנטים כאן, מנסה לשלב מילון מונחים אקטיבי, בסקירת המונחים במתחם פטנטים תחת מילון המאוגד באופן מדרגי, ממונחים השגורים בעגה של ממציאים פוטנציאליים, מרמת שפת הסלנג ואילך, עובר למונחים מקצועיים שיוסברו בשפה פשוטה, ודרך מונחים במתחמי עיסוק ספציפיים שנדרשים למינוח במועדי הגנות פטנט ויש בהם לתת כלי בסיסי נדרש לממציאים.

רעיון:
הארה של חשיבה מתפרצת או יזומה הרואה פתרון לצורך, כאשר הינה קשורה לעניין פטנטים והמצאות וכן ובד”כ לממציאים, בד”כ הינה בשלב הראשוני של הדברים, לפני בחינת חדשנות, ראשוניות והמצאתיות, ולפני כניסה לעובי הקורה של אופן הביצוע הספציפי כדוגמה.

שמירת סודיות:
שמירת סודיות, או שמירת סודיות ואי תחרות, בד”כ מתלווה במסמך התחייבות חוזי כאמור, ועיקר עניינו של זה כאשר מדובר בעניין פטנטים והמצאות, שמירת סודיות הרעיון של הממציאים והתחייבות שלא להתחרות בו.

משקיעים:
במתחם ההמצאות והפטנטים, על מנת לממש את הרעיון מהשלב הראשוני, להעבירו בערוצי הגנת הפטנט, ולהמשיכו אל עבר יישום מסחרי, נדרשת לממציאים השקעה לא מבוטלת של ממון, זמן ומקצועיות, אלו גם אלו, ישאפו הממציאים לבצע באמצעות העברת הנטל, כולו או חלקו, על המשקיעים.

אנג’ל:
מלאך, בד”כ גם בשפה העברית יהיה ביטויו כפי הגייתו בשפה האנגלית. משמעו לממציאים, משקיע פרטי, שיש וישקיע בהמצאה או פטנט, ואשר בד”כ אינו גוף ממסדי, קרן הון סיכון וכדומה. האנג’ל, בד”כ יהיה המשקיע הראשוני היותר סביר שיקרה בשלבים ההתחלתיים של היוזמה.

מכירת פטנט:
ממציא, או בעל זכויות הבעלות בהמצאה, יכול לסחור בזכויותיו אלו, וזכויות הקניין הרוחני הינן סחירות ככול זכות קניין מוחשית, בשינויים הייחודיים לזכות זו על פי חוקי המדינה הספציפית בה הינם רשומים.

מחברת רעיונות:
מחברת המשמשת את הממציא הסדרתי, מצויה בהישג יד מידי, או ריבוי מחברות ממוקמות במיקומי מפתח. עיקר מטרתה, רישום מידי של הרעיון במועד הגייתו, מהחשש הנפוץ של שיכחתו באיבו.

מונחים במתחם פטנטים, המצאות:
פטנט:
זכות קניין רוחני העומדת לבעליה, ממציא או בעל זכות, עקב המצאה שהוגשה בגינה בקשה לפטנט, והבקשה קובלה ע”י בוחן הפטנטים.

המצאה: = אמצאה

אמצאה כשירת פטנט:
אמצאה, בין שהיא מוצר ובין שהיא תהליך בכל תחום טכנולוגי, שהיא חדשה, מועילה, ניתנת לשימוש תעשייתי ויש בה התקדמות המצאתית – היא אמצאה כשירת פטנט.

התקדמות המצאתית:
התקדמות המצאתית היא התקדמות שאינה נראית כעניין המובן מאליו לבעל-מקצוע ממוצע על סמך הידיעות שכבר נתפרסמו, לפני תאריך הבקשה, בדרכים האמורות בסעיף 4 לחוק הפטנטים

ממציא:
הוגה רעיון חדשני, שלא היה ידוע לו עצמו על הרעיון מפרסומים קודמים, ואשר יש בו שיפור, ייעול והתקדמות יישומית בחיי המעשה אל מול חלופות ביצוע קיימות אחרות. ממציא שהמצאתו גם ראשונית בבחינת הדברים ברמה הכללית, הינו ממציא לא רק בעיני עצמו, כי אם גם כלפי הכלל.

עריכת פטנט:
המעבר משלב הרעיון אל עבר עמידה בדרישות קיום בקשה לפטנט כפי שעולה בחוקיי ארצות לאום ספציפיות. עריכת הפטנט תתבסס על הרעיון, אך תרחיב לעניין אפליקציה, שיטה, מערכת או מכשיר ספציפי המאפשר את הצורך ותתאר את מרכיבי ו/או את דרך מרכיבי ושלבי פעולתו.

בקשה לפטנט:
בקשה לפי טופס 2 של רשות הפטנטים הישראלית שעניינה בקשת ממציא להכיר בבקשתו המצורפת על מרכיביה כפטנט.

פטנט פנדינג (Patent Pending):
הגייה מילולית בשפה העברית של מונח משפטי בשפה האנגלית. בקשה לפטנט לאחר מועד הגשתה ורישומה תיתן לבעל הזכות בבקשה, מעמד משפטי הנקרא כאמור, פטנט בבחינה. לזאת יתלווה המספר שניתן לבקשה בארץ הלאום בה הוגשה הבקשה.

רישום פטנט – רישום פרוביזורי:
רישום פטנט קבוע או רישום בקשה פרוביזורית הינו רישום בעצם קיום פעולת הגשת הבקשה שמקנה למבקש באופן כמעט אוטומטי מצב משפטי של פטנט בבחינה, תאריך בכורה שהינו מועד הרישום ומספר בקשה שיתלווה לבקשה.

פטנט פרוביזורי (Provisional):
בקשה פרוביזורית, פורמט הקיים במשרד המשפטים בארה”ב משנת 1995
מאפשר “תפיסת/שמירת זמנים” של שנים עשר חודשים שבתוכם צריך הממציא להגיש בקשה לפטנט קבוע במידה וברצונו להסתמך על תאריך הגשת הבקשה הפרוביזורית Utility Patent Application כתאריך הבכורה.

בקשה לפטנט קבוע:
בקשה למשרד משפטים בארץ לאום ספציפית שתכיר בהמצאה לכאורה Utility Patent Application כפטנט.

מספר פטנט:
במועד שבקשה לפטנט קובלה ומאושרת כפטנט, הפטנט מקבל מספור ע”י כול ארץ לאום בה אושרה הבקשה, כדוגמת הפרת פטנט:United States Patent 4,505,262

מכתב התרעה:
מכתב שנשלח בד”כ על ידי בעל זכות קניין רוחני, בעל זכות פטנט, או על ידי בעל זכות לכאורה שכדוגמה בידו רק בקשה לפטנט, לצד ג’ שלכאורה מפר את זכויותיו בקניין הרוחני, וזאת, תוך כדי התרעה בפני הצד המפר לכאורה להפסיק הפרתו ו/או להפסיק הפרתו ולשלם פיצוי וכדומה.

בקשת זירוז:
בקשה לזירוז תהליך הבחינה של בקשה לפטנט ע”י בוחן פטנטים תוך מתן נימוק וסיבה לטעמי הבקשה, כאשר עיקר הטעמים הינם הפרה לכאורה של זכויות הקניין הרוחני ע”י אחר, הזדקקות הקהילה והאנושות ונחיצות ההמצאה ליישום מיידי למען אלו, ועוד.

בחינה לאתר:
ראה בקשת זירוז.

בוחן פטנטים:
בוחני פטנטים הינם המוסמכים על ידי רשות הפטנטים של משרד המשפטים לבחון את זכות העמידה של בקשה לפטנט בדרישות הטכניות והמהותיות של החוק, בוחן פטנטים יהיה בד”כ מהנדס או בעל מקצוע במתחם המקצועיות הרלוונטית של ההמצאה. הבוחן יבחן את שאלת החדשנות של ההמצאה, מקוריותה, מרווח השוני והשונות בינה לבין ידע מוקדם לה, סבירות היתכנותה, ועוד.

בחינת בקשה לפטנט:
השלב ממועד הרישום וההגשה, עד מועד הקיבול או הדחייה של הבקשה נחשב לפרק הזמן של בחינת הבקשה.

רשות הפטנטים; ובשמה המלא – רשות הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר:

הרשות, הינה רשות המאגדת בתוכה את הסמכויות לטפל, לבחון ולאשר אם לאו בקשות ועניינים במתחם פטנטים, עיצובים (מדגמים בשמם בקודם) וסימני מסחר.

מונחים במתחם שאר מרכיבי הגנות קניין רוחני בכלל:
רשם הפטנטים: שם קודם של רשות הפטנטים, עת הייתה מאוגדת תחת משרד המשפטים כאגף ולא כרשות.

סימן מסחרי: סימן תצורה ו/או מילה או מילים – המהוות מונופולין איזורי מדינתי או למעלה ממדינה אחת למוצר, שירות, או אישיות משפטית כחברה וכדומה.

עיצוב (מדגם): הגנת מונופולין לייחודיות תצורה של מוצר

פטנט “דזיין”: הגייה מילולי של המונח בשפה האנגלית המתייחס למקבילה האמריקאית להגנת עיצוב.

מונחים בתחומים ספציפיים:
הנדסה; תקשורת: וטכנולוגיה.

המכון לפטנטים – קביעת פגישה עם צוות המכון

לחץ להתקשרות לקידום פטנט המצאה לחץ

או התקשר

077-323-770-5

Copyrights © Uzzi Havosha & Co 1996-2021