פטנטים – מצגות, תוכניות עסקיות – מצגות גראפיות 2-3D

מרכז השירות המקצועי לתכניות עסקיות, מצגות ותשריטים

                     פטנטיםמצגות, תכניות עסקיות: חזון וצפי אופטימליים של דרכי וחלופות פעולת המיזם על מכלול

                    שלביו הקיימים והעתידיים”

בין המכלול תחומי העשייה בחיי הבנייה העסקית בהם פועל המכון , מצוי השירות של הכנת התכניות העסקיות. תכנית עסקית, היא נדבך מרכזי בחיי העסקים בחברה המערבית המודרנית. יש לראות באמצעות מרכיב זה, את היתכנותו של המכלול ושל כול שלב משלבי המיזם וצרכיו.

תכנית עסקית בהגדרה, היא בבחינת פרפורמה ברמת הצורך, חלק מהמכלול המלא ומרכיב ואך מרכיב ממרכיביו. לכאורה תכנית עסקית “טובה” מנתבת בתוכה את מגוון אפשרויות הפעולה החלופיות במסגרת חיי המעשה העתידיים של יצירת המיזם, וככזו, על פני הדברים יש בה את מירב ערוצי המצב-הפעולה-והתגובה הנצפים. עיקר ערכה היישומי רלוונטי בכמה רמות, אחד הינו, כתכנית פעולות “במצב מגירה” המופעלת למצבים ובקרות התפתחויות עתידיות הנצפות בה. להלכה, כפי שחיי המעשה יש להם הגיון משל עצמם, כך גם במיזם, והתכנית העסקית אינה, אלא, רק בבחינת כלי נוסף, אף אם רב ערך, לקיום תכנית פעולה המתבססת על ניתוח אופטימלי של חלופות פעולה על בסיס ניתוח מרב הנתונים הנאגרים מבעוד מועד ואשר יש להם השלכה לפתרון או/ו חלופות פעולה לשם קיום המשכיות הפרויקט בתוואי רצויי, והשלכה על קידום הפרויקט הספציפי בהתממשות הצפי ומרכיביו.

למה טוב להכין תכנית עסקית?

יש הגורסים, כי תכנית עסקית היא בבחינת הכרח בשלב ההתחלתי של הייזום!!! מנגד, קיימים אחרים, הטוענים כדוגמה, כי מפיץ בינ”ל לא יחליט אף פעם עקב עשירותה של צורניות המצגת באם לאמץ מוצר בר הגנת פטנט אם לאו, כי אם, החלטותיו ישקלו לאור ניסיונו וחושיו המחודדים, וההחלטה תהיה תמיד עקב זיהוי הפוטנציאל האמתי שיראה לעניו מידית עם או בלי מצגות בצורות ואופנים שונים, או עם או בלי תכניות עסקיות, יהיו ברמה אשר יהיו. כפי האמור בדברים כאן, אין לראות בתכנית העסקית תכלית הכול, אולם, אין לזלזל בערכה וחשיבותה.

מי שיצפה לראות בתכנית העסקית קווי הולכה בטוחים במאת האחוזים, חוטא לאמת. פלקסביליות, שבסיסה בניסיון ומקצועיות של שנים, יחד עם תכנית עסקית ראויה, יש בהם כדי למצות את הכלים המצויים בתכנית העסקית הלכה למעשה, על אף ולמרות שינויי השטח והמציאות, גם אם לא אחת לאחת, אז פעם יותר ופעם פחות.

שרטוטים ומצגות: שרטוטים ומצגות מצטרפים תדיר כחלק אינטגרלי מהתכנית העסקית ולכל הפחות כשעניינה של זו בבחינת מצגת ופרפורמה למטרת גיוס משקיעים והון. כן, תכנית עסקית יש בה כאשר היא ראויה ומוגמרת, גם בכדי “להעיד” בפני גורמים אחרים על האדם שמוליך את התהליך, היזם. ובייחוד, חשוב כלי זה לאילו האחרונים, הם הגורמים איתם יש ליזם אינטרס להתקשרות לשם קידום זה. שרטוטים הם נדבך נדרש (לא הכרחי בכול מצב) בשלבי עריכת, רישום והגשת הבקשה לפטנט. המכון מעדיף בדרך כלל לספק ליזמים ולמיזמים אותם הוא מפתח גם את שירותים אילו, כפי תפיסתו, כי עדיף טיפול מתמשך ומלא של מכלול צרכי הפרויקט “בבית אחד”.

פטנט - פטנטים, שרטוטי פטנט

פטנטים, שרטוטי פטנט

פטנטים – פנה אלינו להשתלבות בעשייה!!!